Složení podílových fondů tvoří široká škála cenných papírů – dluhopisů, akcií i podílových listů jiných fondů. Část prostředků bývá dokonce uložena i na termínovaných vkladech – takže propad ceny některého z titulů má na celkový výnos jen velmi malý vliv. Na trhu je k dispozici široká škála fondů s různou rizikovostí, od fondů peněžního trhu s minimálním rizikem až po agresivní akciové fondy, které nabízí potenciálně vysoký výnos, ale i nebezpečí, že investor může část vložených prostředků ztratit.

Likvidita (jak rychle přeměním podílové listy na peníze) je stanovena maximálně na 30 dnů, zatímco například u termínovaných vkladů v bance lze úspory vybrat až po uplynutí dohodnuté doby (někdy lze termínovaný vklad vybrat i předčasně, ale za vysokou smluvní pokutu), podílové listy je investiční společnost povinna odkoupit kdykoliv. Maximální lhůta pro výplatu peněz je sice třicet dní, nicméně v praxi je to daleko kratší doba, např. 2 – 4 dny u velkých bank.

Zajímáte-li se o investice do podílových fondů, rádi vás s touto problematikou seznámíme.